NATJEČAJ za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023

Administrator

Na temelju Članaka 3. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Radost” Vela Luka i Odluke o upisu djece od 5.5.2022. godine Upravno vijeće raspisuje NATJEČAJ za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023. 

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić “Radost” Vela Luka za pedagošku godinu 2022./2023. otvoren je u vremenu od 16. svibnja do 31. svibnja 2022. godine. 

1. PLAN UPISA DJECE: U REDOVAN RAD VRTIĆA, OD 6:30 DO 15:30 SATI     

• za jaslički program – do 12 djece                       

• za 9-satni program – do 57 djece                             

• za 5-satni program/smjenski – do 10 djece  

U PRODULJENOM RADU VRTIĆA PREKO EU PROJEKTA, OD 15:30 DO 21:00 SAT      

• za 5-satni program  – do 25 djece besplatno 

Posebni programi:

Sportski program – do 50 djece besplatno

Rano učenje engleskog jezika – do 50 djece besplatno 

2. DOKUMENTACIJA: 

Za prijavu na natječaj roditelj ili skrbnik ispunjava obrazac Zahtjeva za upis kojeg preuzima na web stranici vrtića (www.dv-vela-luka.hr) i uz Zahtjev obavezno prilaže: 

1. presliku rodnog lista djeteta ili elektronički zapis iz matice rođenih,

2. dokaz o prebivalištu za oba roditelja odnosno skrbnika (uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice),

3. preslika kartona cijepljenja,

4. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno odnosno potvrda u slučaju kontraindikacija za cijepljenje. 

Ukoliko roditelj ili skrbnik želi ostvariti pravo na prednost pri upisu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze navedene u članku 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Radost Vela Luka i to na način:

– za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju, relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,

– za dijete zaposlenih roditelja – elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva za upis, za pomorce preslika ugovora o radu i sl.,

– roditelji koji su učenici ili studenti – potvrda škole ili fakulteta o redovnom statusu učenika ili studenta,

– za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

– za dijete jednoroditelja – preslika presude o razvodu braka, preslika sudske odluke o prestanku izvanbračne zajednice, potvrda Centra za socijalnu skrb ili preslika izjave o prestanku izvanbračne zajednice ovjerena od strane javnog bilježnika

– za dijete u udomiteljskoj obitelji – preslika rješenja Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji,

– za dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama – preporuka Centra za socijalnu skrb,

– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (psiholog, defektolog, logoped i sl.),

– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – preslika rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata,

– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova ili elektroničke zapise iz matice rođenih za svako maloljetno dijete u obitelji,

– za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.  

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom dostaviti: skenirane na email adresu: radost@velaluka.hrili u papirnatom obliku poštom na adresu: Dječji vrtić Radost Vela Luka, Ulica 27 br.17., 20270 Vela Luka (s povratnom adresom). 

Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da Dječji vrtić Radost Vela Luka kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.   

Odluka Upravnog vijeća o upisu, odnosno donošenje Liste prvenstva objavljuje se na web stranici vrtića, a istu podnositelji zahtjeva mogu vidjeti i na oglasnoj ploči u Vrtiću.Lista prvenstva mora se objaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis. 

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Poziv građanima za predaju otpadnih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima. Ukoliko ste vlasnik ili posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom i koje je minimalno jednom bilo registrirano u RH, ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od […]