Vodič za građane uz proračun Općine Vela Luka

Administrator

Što je Proračun?
Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu te sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 87/08, 136/12 i 15/15.
Koja su proračunska načela?
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

1. Načelo jedinstva i točnosti proračuna
U proračunu se prihodi i primici, kao i svi rashodi i izdaci za pojedine namjene, iskazuju po bruto-načelu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa Općine i proračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom. Prijedlozi uredbi, propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija..), trebaju sadržavati procjenu fiskalnog učinka na proračun.
2. Načelo jedne godine
Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.
Proračun donosi Općinsko vijeće, odnosno predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, i to prije početka godine na koju se odnosi.
U proračunu se planiraju sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi.
3. Načelo uravnoteženosti
Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
(U idealnim uvjetima to znači da prihodi moraju biti jednaki rashodima. Međutim, ako se iz prethodne godine prenosi manjak, odnosno višak s istim je potrebno postići uravnoteženje i pokazati iz kojih će se izvora financirati manjak, odnosno kako će se utrošiti preneseni višak. Nadalje, moguće je da su rashodi u jednoj godini veći od prihoda jer se određeni investicijski projekti financiraju iz planiranog zaduživanja).
4. Načelo obračunske jedinice
U proračunu se prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazuju u kunama te se i financijski izvještaji sastavljaju u kunama.
5. Načelo univerzalnosti
Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka. Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici (pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine te namjenski primici od zaduživanja).
6. Načelo specifikacije
Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.
Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.
7. Načelo dobrog financijskog upravljanja
Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
8. Načelo transparentnosti
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelom transparentnosti.

Kako se donosi Proračun?
Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Upravni odjel za proračun i financije pojavljuje se u ulozi koordinatora proračunskog procesa te rukovodi postupkom donošenja proračuna. Na početku postupka Upravni odjel za proračun i financije, a po primitku Uputa za izradu proračuna od strane Ministarstva financija, izrađuje i šalje Upute drugim upravnim odjelima koji na temelju njih postavljaju proračunske zahtjeve. Upravni odjel za proračun i financije procjenjuje općinske prihode i rashode, te izrađuje Nacrt proračuna kojeg predlaže Načelnici. Načelnica razmatra Nacrt predloženog proračuna, donosi odluke o njegovu balansiranju, te donosi konačni Prijedlog proračuna s projekcijama za naredno dvogodišnje razdoblje. Uloga Načelnice je vrlo važna zbog postojanja neizbježnog suprotstavljanja ciljeva u ostvarenju proračunskog procesa. Načelnica utvrđuje prioritete kada se ciljevi suprotstavljaju. Prijedlog proračuna s projekcijama za naredno dvogodišnje razdoblje Načelnica dostavlja Predsjedniku Općinskog vijeća do 15.11. Općinsko vijeće uzima na razmatranje predloženi Proračun i projekcije, predlaže izmjene i konačno ga usvaja na prvoj slijedećoj sjednici vijeća, a najkasnije 31.12. tekuće godine. Kako su financijski planovi proračunskih korisnika sastavni dio Proračuna i projekcija, Općinsko vijeće daje suglasnost na prijedlog financijskog plana zajedno s donošenjem proračuna Općine, čiji je on sastavni dio.
Na Prijedlog proračuna vijećnici mogu podnositi amandmane na stavke rashodovne strane. Povećanje neke stavke na rashodovnoj strani može biti prihvaćeno uz istovremeni prijedlog smanjenja druge stavke na rashodovnoj strani.
Prihodovna strana proračuna ne može biti predmet amandmana jer je ona precizno izračunata i predstavlja dozvoljenu javnu potrošnju općine za godinu. Izuzetno je dozvoljeno, ako se radi o namjenskim prihodima, a informacija je nova i od velikog značaja za općinu.
Dakle, Općinsko vijeće donosi Proračun za narednu godinu s projekcijama za dvogodišnje razdoblje, Plan razvojnih programa koji je sastavni dio proračuna te Odluku o izvršavanju proračuna, koja se donosi uz proračun, a sve prije isteka tekuće godine. Načelnica dostavlja Proračun i projekcije, Odluku o izvršavanju proračuna te sve Izmjene i dopune proračuna Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.
Ako Načelnica predloži proračun bez projekcija smatra se kako nije udovoljeno odredbama Zakona o proračunu.

Ako se Proračun za iduću proračunsku godinu i naredno dvogodišnje razdoblje ne donese do kraja tekuće godine uvodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

Proračun s projekcijama, Odluka o izvršavanju proračuna, Izmjene i dopune proračuna, Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te Odluka o privremenom financiranju objavljuju se u Službenom glasniku Općine Vela Luka.

Sadržaj Proračuna
Opći dio – Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja/financiranja – prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su:
a.) prihodi poslovanja:
1. prihodi od poreza – porez i prirez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina,
2. pomoći iz državnog ili županijskog proračuna,
3. prihodi od financijske i nefinancijske imovine – kamate, naknada za koncesije, zakupi poslovnih prostora i javnih površina, iznajmljivanje stanova, spomenička renta, naknada za legalizaciju i dr.
4. prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – prihodi od prodaje državnih biljega, naknada za nautički vez, refundacije, boravišne pristojbe, vodni doprinos, komunalni doprinosi i komunalne naknade,
5. tekuće i kapitalne donacije,
6. kazne, upravne mjere i ostali prihodi.
b.) prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata i od prodaje stanova u društvenom vlasništvu)
c.) rashodi poslovanja:
1. rashodi za zaposlene (skupina računa 31) – plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene,
2. materijalni rashodi (skupina računa 32) – naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, za usluge i ostali rashodi,
3. financijski rashodi (skupina računa 34) – kamate za primljene kredite i usluge platnog prometa
4. subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima(skupina računa 35),
5. pomoći (skupina računa 36),
6. naknade građanima i kućanstvima (skupina računa 37),
7. ostali rashodi (skupina računa 38) – donacije, naknade štete, pomoći i dr. (športske, kulturne, humanitarne te ostale udruge građana).
d.) rashodi za nabavu nefinancijske imovine – rashodi za nabavu nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina – materijalna i nematerijalna imovina, i proizvedena dugotrajna imovina – građevinski objekti, postrojenja i oprema, knjige, umjetnička djela i nematerijalna proizvedena imovina npr. prostorni planovi), priznaju se u trenutku nabave te rashodi za dodatna ulaganja (kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena), kojima se povećava vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.
U Računu zaduživanja/financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja – sredstva kredita i izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova.
Općina se može zadužiti u skladu sa Zakonom, a ako ima uvjete, o tome odlučuje Općinsko vijeće.
Raspoloživa sredstva utvrđuju se tek istekom godine, ne planiraju se u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu već se prvim izmjenama i dopunama proračuna uvrštavaju (višak ili manjak prihoda) u Proračun.

Posebni dio – prikazuje rashode i izdatke iskazane po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (rashodi i izdaci se raspoređuju po nositeljima, korisnicima, programima, projektima, aktivnostima i izvorima financiranja),
Plan razvojnih programa – prikazuje planirane rashode i izdatke za investicije. Sastavlja se za trogodišnje razdoblje, sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Vela Luka povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan ukupnog razvoja Općine Vela Luka
PUR je usvojen na sjednici Općinskog vijeća dana 27.11.2017. godine. Donesen je za šestogodišnje razdoblje, od 2018.-2023. godine. To je dokument koji sadrži viziju, strateške ciljeve, načine ispunjavanja ciljeva, mjere procjene rezultata i sustav praćenja postizanja rezultata.
I.Vizija Općine je „Općina posvećena zdravlju“ – usklađena je s poslovnom vizijom turističkog sektora i poslovnom misijom turizma Vele Luke koje su definirane Strategijom razvoja turizma.
II.Strateški ciljevi Općine Vela Luka doprinose ostvarenju vizije, a to su:
1.Poticanje razvoja djelatnosti utemeljenih na zdravom životu – Prioriteti:
1.1.Izgradnja i adaptacija objekata koji doprinose očuvanju zdravlja i aktivnom životu
1.2.Suodgovornost različitih sektora za zdravlje
2.Razvoj gospodarstva utemeljen na resursima mikroregije– Prioriteti:
2.1.Razvoj javne infrastrukture u svrhu unapređenja turističke ponude
2.2.Stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva
3.Unapređenje društvene infrastrukture i zaštita okoliša– Prioriteti:
3.1.Izgradnja i adaptacija objekata društvene infrastrukture
3.2.Zaštita okoliša i energetska učinkovitost
4.Razvoj komunalne i prometne infrastrukture– Prioriteti:
4.1.Izgradnja i uređenje komunalne i energetske infrastrukture
4.2.Ulaganje u prometnu infrastrukturu.

Smjer razvoja naše Općine treba se temeljiti na održivosti okoliša te socijalnoj i ekonomskoj održivosti. Očuvanjem prirodnih resursa i biološke raznolikosti uvelike će se doprinijeti zaštiti okoliša. Poštovanjem sociokulturne autentičnosti osigurat će se čuvanje kulturnih dobara i tradicionalnih vrijednosti zajednice. Socijalna održivost stanovnika Vele Luke mora u obzir uzeti poboljšanje i utjecaj na kvalitetu života lokalne zajednice koja se između ostalog očituje u pristupu obrazovanju i stanovanju. Ostvarenjem vizije Općine Vela Luka direktno će se doprinijeti njenoj ekonomskoj održivosti promicanjem i osiguravanjem različitih gospodarskih aktivnosti i stvarajući stabilne prilike za zapošljavanje.
Kontakt:
Općina Vela Luka Općina Vela Luka
Upravni odjel za proračun i financije Načelnica
Pročelnica Katarina Bikić
Ana Jobst tel. 020 295 900
Tel. 020 295 905 e-mail: opcina@velaluka.hr
e-mail: ana.jobst@velaluka.hr

Izvor: OPĆINA VELA LUKA

Podjeli ovaj sadržaj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Next Post

Luški petak: Andrija i Darko

Gosti u programu Radija Val Vela Luka u petak 15.prosinca u emisiji „Luški petak“, bili su pisac Andrija Škare iz Zagreba i Darko Šeparović iz Vele Luke. Povod razgovora bila je književna večer s Andrijom koja će se održat sutra u subotu u galeriji Centra za kulturu Vela Luka, na […]