Općina Vela Luka: Obavijesti i upute uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 10. listopada 2019

Administrator
Ilustracija Foto: Pixabay

Obavijesti i upute uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo od 10. listopada 2019.g. (objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Vela Luka) za popunu radnog mjesta:
• pomoćnika ili pomoćnice voditelja EU projekta Joint_SECAP
na određeno vrijeme do 30. lipnja 2021.g.,
s punim radnim vremenom,
jedan (1) izvršitelj,
uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Opis poslova: prema Odluci o potrebi zapošljavanja jedne osobe u službu na određeno vrijeme
na poslovima vezanim za provedbu EU projekta Joint_SECAP poslovi pomoćnika ili pomoćnice voditelja projekta Joint_SECAP bili bi:
– pripremni poslovi vezani za organizaciju, koordiniranje, nadgledanje i praćenje provedbe projektnih aktivnosti,
– pomoć pri osiguranju provedbe projekta u skladu sa zakonom i ugovornim obvezama projekta,
– pomoć pri koordinaciji projektnog tima, projektnih partnera i upravljačkih tijela, te dionika projekta,
– pomoć pri izvještavanju i arhiviranju projektne dokumentacije,
– upravljanje i arhiviranje projektne dokumentacije,
– suradnja s projektnim dionicima u svrhu uspješne provedbe projekta,
– i sve druge srodne poslove po nalogu voditelja ili čelnika tijela.
Podaci o plaći:
Na plaću ovog radnog mjesta će se na odgovarajući način primjeniti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/10, 6/12, 13/14, 4/16 i 11/17).
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čine umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,00, uz primjenu osnovice utvrđene Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vela Luka (Službeni Glasnik Općine Vela Luka broj 3/2015), koja trenutno iznosi 3.200,00 kn. Očekivana neto plaća je približno oko 4.700,00 kn.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog/praktičnog testiranja koje se sastoji od poznavanja engleskog jezika i rada na računalu, te usmenog intervjua.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
2. https://www.italy-croatia.eu/web/jointsecap , https://www.italy-croatia.eu/#
(osnovne informacije o EU projektu Joint_SECAP )

PRAVILA TESTIRANJA

1. Kandidati identitet dokazuje osobnom ispravom.
2. Za kandidata koji ne pristupi pismenom testu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
3. Za vrijeme pisanja testa nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati ili na drugi načun ometati ostale kandidate. Kandidatima će biti podijeljena pitanja i zadaci, jednako za sve kandidate.
4. Rezultati testiranja ocjenjuju se bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
5. Smatra se da je kandidat položio pismeni test ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6. Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.
7. Ako je pisanom testu zadovoljilo više od 10 kandidata, na intervju se upućuje najmanje 5 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na pisanom testu
8. Povjerenstvo za provedbu natječaja se kroz intervju/razgovor s kandidatima upoznaje s interesima, profesionalnim ciljevima i motivacijom kandidata za rad.
Intervju se ocjenjuju bodovima, u skladu s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
9. Intervjui započinju 2 sata nakon završetka pismenog testa. Općina zadržava pravo odgoditi održavanje intervjua ili odrediti drukčiji raspored.
10. Kandidati koji su pristupili testiranjima imaju pravo uvida u sve rezultate.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo rang listu i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje dostavlja svim kandidatima koji su pristupili pisanom testu i intervjuu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Načelniku Općine Vela Luka u roku 8 dana od dana primitka rješenja.

POZIV ZA TESTIRANJE biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Vela Luka.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo za popunu radnog mjesta: pomoćnika ili pomoćnice voditelja EU projekta Joint_SECAP

KLASA: 112-01/19-01/010
URBROJ: 2138/05-01/6-19-04
Vela Luka, 07.11.2019.g.

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Foto tjedna 11.11.2019.

Od ovog tjedna smo na našoj web stranici uveli novu kategoriju: “Foto tjedna”. Svakog ponedjeljka ćemo objaviti po jednu fotografiju s tematikom Vele Luke. Fotografije mogu uključivati panorame, detalje, događanja i sve ostalo vezano za naše mjesto. Svoje autorske fotografije možete postaviti u facebook grupi Vela Luka s haštagom #radiovalvelaluka […]