Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i održivi razvoj

Administrator
Foto: Pixabay

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), a u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0588 od 4. ožujka 2024. godine, pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i održivi razvoj Općine Vela Luka objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i održivi razvoj

Oglas se objavljuje za popunu radnog mjesta: koordinatora/koordinatorice EU projekta „Zaželi-nisi sam“ u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i održivi razvoj Općine Vela Luka, na određeno vrijeme (okvirno 34 mjeseca), s pola radnog vremenom, jedan (1) izvršitelj.

 Probni rad se određuje u trajanju od 2 mjeseca.

Očekivani početak rada 22.04.2024.

1. Potencijalni kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 12.): 

• punoljetnost,

•  hrvatsko državljanstvo

• zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

Završena srednja, viša ili visoka stručna sprema:

• radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,

• poznavanje osnova upravljanja i administriranja projekata,

• motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava, 

• dobre vještine suradnje, komuniciranja i rada unutar tima,

• odlično poznavanje rada na računalu

•  položen vozački ispit „B“ kategorije

•  položen državni stručni ispit (poželjno)

 U službu ne može biti primljena osoba za čini prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

O činjenici da ne postoje takve zapreke iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)., natjecatelj prilaže izjavu koju ovjerava svojim potpisom (izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika).

2. Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) na Oglas, natjecatelji su dužni priložiti:

a) kratak životopis,

b) presliku domovnice,

c) izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona,

d) potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu,

e) potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti (liječnika obiteljske medicine),

f) kopiju diplome – svjedodžbe 

3. Prijavljeni kandidati obvezno pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na Oglas ako nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju i intervjuu).

4. Na web stranici www.velaluka.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, iz kojeg područja će se znanje i sposobnosti provjeravati, te pisani izvori i literatura za pripremanje kandidata za provjeru.

5. Na istoj će se web stranici, kao i na oglasnoj ploči Općine Vela Luka objaviti vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Svojom prijavom na oglas kandidati daju svoju privolu da se njihovi podaci javno objave na web stranici www.velaluka.hr i oglasnoj ploči Općine.

6. Rok za podnošenje prijava na Oglas je osam dana od njegova objavljivanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Korčula-Lastovo, na adresu:

Općina Vela Luka

Obala 3 broj 19

20270 Vela Luka

s naznakom: „Povjerenstvu za provedbu Oglasa“, osobno ili poštom preporučeno.

 7. Natjecatelji će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 3 dana računajući od dana kada bude provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.

8. Nepotpune prijave, kao i prijave zaprimljene nakon isteka roka, neće se razmatrati.

9. Natjecatelj koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale natjecatelje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Oglas dužan je priložiti dokaz o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo, i u tom slučaju dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe).

pročelnik

Branko Joković, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELA LUKA

Upravni odjel za opće poslove, 

društvene djelatnosti i održivi razvoj

KLASA: 301-01/23-01/006

URBROJ: 2117-21-19

Vela Luka, 29. ožujka 2024.g.

Oglas je objavljen na Burza rada – Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29.03.2024.

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Obavijest biračima o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske je 15. ožujka 2024. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Temeljem članka 23. Zakona o registru birača Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje obavijest biračima o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača. Izbori na biračkim mjestima u […]