Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području poljoprivrede i zaštite okoliša u 2020. godini

Administrator
Foto: Pixabay

Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018) i članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) objavljuje

Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području poljoprivrede i zaštite okoliša u 2020. godini

I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2020. godinu osigurati će se sredstva za financijsku potporu u provedbi programa i projekata udruga usmjerenih poticanju poljoprivredne proizvodnje te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada udruga u navedenim područjima.

II
Utvrđuju se Prioritetna područja za realizaciju ovog natječaja;
2.1. Programi usmjereni unapređenju poljoprivredne proizvodnje posebno uzgoja i prerade maslina kao poljoprivredne djelatnosti,
2.2. Programi usmjereni unapređenju zaštite okoliša kroz uređenje šuma i protupožarnih šumskih puteva,
2.3. Programi usmjereni razvoju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije .
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 4.000,00 kn, a najviši 10.000,00 kn. Očekuje se da će se na ovaj natječaj javiti 3 udruge.

III
Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 da imaju sjedište na području općine Vela Luka,
 da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
 da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
 da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
 da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
 da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni Upravni odjel.

IV
Prijedlog programa mora sadržavati:
1. podatke o prijavitelju i opis programa rada u 2020. godini – obrazac OP,
2. financijski plan za 2020. koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima
o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna
Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac FP,
3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac IP

Navedeni obrasci se mogu preuzeti na protokolu Općine ili sa mrežnih stranica Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao prilozi tekstu ovog natječaja.
V
Tekst ovog natječaja objavit će se na službenim mrežnim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama.
VI
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za natječaj – poljoprivreda i zaštita okoliša“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade Općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 2. prosinca 2019.
VII
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku iz točke V neće biti razmatrani.
VIII
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
IX
Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Proračun Općine Vela Luka za 2020. godinu, te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi programa poticanja poljoprivrede te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Općine Vela Luka.

pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
poljoprivredu i gospodarstvo

KLASA: 400-08/19-01/029
URBROJ: 2138/05-05/1-19-01
Vela Luka, 07. studenog 2019.g.

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Općina Vela Luka: Obavijesti i upute uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 10. listopada 2019

Obavijesti i upute uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo od 10. listopada 2019.g. (objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Vela Luka) za popunu radnog mjesta:• pomoćnika ili pomoćnice voditelja EU projekta Joint_SECAPna određeno vrijeme […]