Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području kulture u 2020. godini

Administrator
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), objavljuje:

Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području kulture u 2020. godini

I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2020. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu u provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u kulturi, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture kroz rad udruga u kulturi – kao dijelu programa javnih potreba u kulturi Općine.
II
Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada udruga u kulturi .

III
Na ovaj javni poziv se mogu javiti udruge u kulturi, sa sjedištem na području općine Vela Luka, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni prema provedbi programa javnih potreba u kulturi kroz kontinuirane (redovne) godišnje programe u prioritetnim područjima financiranja.
IV
Prioritetna područja financiranje za koja se raspisuje natječaj za dodjelu institucionalne potpore udrugama u području kulture i kulturnih djelatnosti su:
U okviru kulturno umjetničkog (glazbeno-scenskog) amaterizma;
1.1. Glazbena kultura i rad s mladima glazbenicima
1.2. Njegovanje folklorne baštine,
1.3. Njegovanje klapskog pjevanja.
2. Likovna umjetnost (likovni amaterizam)
3. Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara (narodni običaji)
4. Dramska umjetnost (dramski-kazališni amaterizam)
5. Zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara (kulturna baština)
6. Organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 5.000,00 kn, a najviši 65.000,00 kn.
Očekuje se da će se na ovaj natječaj javiti osam udruga u području kulture (1.1. Narodna glazba, 1.2. FD Kumpanija, 1.3. Tradicijsko pjevanje, 2. Likovno stvaralaštvo Vele Luke, 3. Trtajun, 4. Velolučki pučki teatar, 5. Lanterna, 6. Luško lito).
V
Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 da imaju sjedište na području općine Vela Luka,
 da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
 da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
 da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
 da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela,
 da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni upravni odjel.
VI
Na sva pitanja u svezi sa planiranjem financijskih sredstava, praćenjem financiranja, ugovaranjem odobrenih sredstava i izvještavanjem primjenjivati će se Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine br. 13/2018.).
VII
Prijedlog programa mora sadržavati:
1. podaci o prijavitelju i opis programa rada u 2020. godini – obrazac O-K,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac F-K,
3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac I-K.
Navedeni obrasci se mogu dobiti na protokolu Općine ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao priloge tekstu ovog natječaja.
Za eventualne nejasnoće ili dodatne informacije u svezi sa predmetnim natječajem možete postaviti pitanje na adresu: opcina@velaluka.hr , putem telefona na broj 295 900 ili osobnim dolaskom u Općinu.
VIII
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za javni natječaj – kultura 2020“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 29. studenog 2019.
IX
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Program javnih potreba u kulturi Općine Vela Luka za 2020. godinu.
X
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
XI
Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Općine Vela Luka za 2020. te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi programa javnih potreba u kulturi.

pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.

Općina Vela Luka

Attachments

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

U Veloj Luci predstavljeni projekti UČI DALJE i OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI

Prva konferencija za projekte UČI DALJE ! I OBLAK ZNANJA ZA OTOK MOGUĆNOSTI održala se 24.10.2019. u Veloj Luci. Prisutne je tom prilikom pozdravila i načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić koja je izrazila svoje zadovoljstvo pokretanjem ova dva projekta te naglasila dosadašnju uspješnu suradnju Općine sa nositeljima projekata udrugom […]