Općina Vela Luka: JAVNI POZIV za najam adventske kućice

Administrator
Ilustracija (Foto: Pixabay)

Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka04/18 – pročišćeni tekst) Načelnica Općine Vela Luka objavljuje

JAVNI POZIV
za zakup sajamske kućice za ugostiteljstvo i trgovinu za vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Veloj Luci 2019.“

Općina Vela Luka (u daljnjem tekstu: Organizator) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamske kućice za ugostiteljsku djelatnost za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Veloj Luci 2019.“.

Manifestacija „Advent u Veloj Luci 2019“ održat će se na lokaciji “Žardin“ u centru mjesta u vremenu od 30. studenog 2019. do 06. siječnja 2020. godine.

Zakupnik može poslovati za cijelo vrijeme trajanja manifestacije ili kraće po svom izboru.

Zakupnik može poslovati isključivo unutar radnog vremana od 06:00 do 24:00 sati, uz mogućnost odobrenja produženja radnog vremena za 2 sata, za što zakupnik postavlja poseban zahtjev Organizatoru.

Organizator daje u zakup:

1. jednu (1) sajamsku drvenu kućicu dimenzija 2,8 m x 2,4 m, kao prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva sa prigodnom ugostiteljskom ponudom.
Prigodna ugostiteljska ponuda podrazumijeva nuđenje tradiocionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito kuhano vino, raznevrste čajeva, prirodne domaće likere, pršurate i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice, razne vrste kobasica, tople sendviče i ostala jednostavna jela brze prehrane.

Početna cijena zakupa sajamske kućice dimenzija 2,8 m x 2,4 m za ugostiteljstvo, za cijelo vrijeme trajanja manifestacije, iznosi: 2.000,00 kn bez PDV-a. Ponuđena cijena uvećava se za PDV. U slučaju ponuda iste vrijednosti, prednost ima ponuda koja je zaprimljena ranije.

U cijenu zakupa sajamske kućice uključen je priključak električne energije.

Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Organizatora.

Zakupnik, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe-obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja tvrtke odnosno naziva, isticanja i pridržavanja istaknutih cijena, izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu i isticanja na vidljivom mjestu oznake o zabrani usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim os 18 godina te poštivanja te zabrane.

Ponuda treba sadržavati:

1. Naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke;

2. ponuđeni iznos zakupa u kunama za sajamsku kućicu;

3. detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.

Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element ugovora o zakupu sajamske kućice, pa ukoliko zakupnik bude nudio proizvode i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Organizator može raskinuti ugovor o zakupu sajamske kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupa te uz isključivanje zakupnika iz predmetne manifestacije.

Uz ponudu je potrebno priložiti:
1. za pravne osobe: rješenja o upisu u sudski registar;
2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati);
3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela;
5. potvrdu Komunalnih djelatnosti.d.o.o. i Komunalca d.o.o. – da nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema istim d.o.o. (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva);
6. dokaz o uplati jamčevine.

Neće se razmatrati ponuda Zakupnika koji u trenutku davanja ponude ima nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Vela Luka

Ponuditelj je dužan u platiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn na račun Proračuna Općine Vela Luka kod Privredne banke Zagreb IBAN: HR46 2340 0091 8474 0000 0 (Model: HR 68 i Poziv na broj: 9016-OIB).

Za ponuditelje čija je ponuda prihvaćena iznos uplaćene jamčevine će se uračunati u zakupninu sajamske kućice.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za zakup sajamske kućice.

Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinska načelnica koja nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Organizator će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu sajamske kućice.

Sudionici manifestacije “Advent u Veloj Luci 2019” dužni su svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima RH, te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su na pročelje sajamske kućice vidno istakanuti naziv tvrtke/obrta/udruge/ i dr. pod kojim posluju, te o svom trošku prigodno ukrasiti sajamske kućice blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije “ Advent u Veloj Luci 2019.“

Ponude se podnose na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za Advent u Veloj Luci 2019. – ne otvaraj“.

Rok za predaju ponuda je 19. studenog (utorak) 2019.g. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, a javno otvaranje ponuda biti će istog dana u 13,00 sati. Lista s odabranim ponuditeljima objavit će se na web stranici Općine Vela Luka.

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Odabrani ponuditelj je dužan cjelokupan iznos zakupa sajamske kućice uplatiti najkasnije do 20. prosinca 2019. godine.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude, a nakon objave liste odabranog ponuditelja na web stranici Općine Vela Luka, ili ne uplati cjelokupni iznos zakupa sajamske kućice do 20. prosinca 2019.g. Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, te može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu sajamske kućice slijedećem rangiranom ponuditelju.

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, uplaćena jamčevina se vraća na njegov žiro račun naveden u ponudi.

U slučaju da sajamska kućica nakon provedenog javnog poziva ostane slobodna Organizator zadržava pravo neposredne dodjele iste po pozivu ili zahtjevu uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.

Zakupnik je dužan sajamsku kućicu po završetku manifestacije „Advent u Veloj Luci 2019.“ a najkasnije do 08. siječnja 2020.g., osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je zaprimio.

Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Organizatora.

Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.

Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili nakorištenje trećim osobama.

KLASA: 372-03/19-02/014
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 11.11.2019.god

NAČELNICA:
Katarina Gugić

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Sedmodnevni pokazni treninzi Zhou Honga

Prošlog tjedna je u Velu Luku, u posjet Stolnoteniskom klubu Lučica, stigao Zhou Hong, mladi kineski stolnoteniski trener .On će u vremenu od tjedan dana raditi sa trenerima, igračima i igračicama Lučice. Dolazak mladog kineskog trenera je dio sporazuma o suradnji između Hrvatskog stolnoteniskog saveza i Veleposlanstva Narodne Republike Kine.Sedmodnevni […]