Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za mjeru ulaganja u obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području općine Vela Luka u 2024. godini

Administrator

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELA LUKA

Načelnica

KLASA: 320-01/24-01/007

URBROJ: 2117-21-01

Vela Luka, 4. travnja 2024.god.

Temeljem članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za razdoblje od 2021. do 2026. godine (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 19/20) Načelnica objavljuje  slijedeći:

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za mjeru ulaganja u obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području općine Vela Luka u 2024. godini

I

Potpore male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Vela Luka (u daljnjem tekstu: Proračun) a dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru(SL L 51/1, 22.2.2019.).(dalje u tekstu: Uredbe1408/2013 i 2019/316).

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013 i 2019/316, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

U svrhu povećanja poljoprivrednih površina pod kulturom potiče se krčenje zapuštenih poljoprivrednih površina i podizanje ili obnova trajnih nasada na način propisan Pravilnikom o potporama za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/23), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) .

II

Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, zadruge ili udruge registrirane u Registru udruga RH.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i 2019/316 te članku 2,. točka 2. Uredbe 2023/2831 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

III

Korisnik mora udovoljavati slijedećim uvjetima za dodjelu potpore:

– biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– imati poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka,

– potvrditi da mu isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora,

– na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja 

  prema Općini Vela Luka i trgovačkim društvima kojima je Općina Vela Luka osnivač.

IV

Uvjeti za dodjelu potpore regulirani su Pravilnikom temeljem kojeg će se potpora odobriti korisniku za krčenje zapuštenih poljoprivrednih površina i podizanje ili obnovu trajnih nasada u iznosu od 0,13 EUR po m2 za minimalno kultiviranu površinu od 500 m2. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 665,00 EUR  godišnje.

V

Tekst ovog Javnog poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnoj ploči. Javni poziv je otvoren do 15. studenog 2024. godine, ili  prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.

VI

Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u pisarnici  Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.

VII

Popunjenom Obrascu zahtjeva podnositelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Posjedovni list, ne stariji od 6 mjeseci, i/ili drugu dokumentaciju iz koje se vidi pravna osnova 

  raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

– Izvod iz katastarskog plana za prijavljene čestice zemlje,

– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– presliku IBAN broja žiro – računa korisnika,

– Izjavu o ne postojanju dvostrukog financiranja istih troškova,

– Izjavu o korištenju potpora male vrijednosti.

VIII

Obrazac zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno na protokol Općine, e-mailom na adresu: opcina@velaluka.hr ili poštom na adresu:

Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za “Javni poziv za mjeru  sufinanciranje ulaganja u obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina u 2024. godini”

IX

Neće se razmatrati prijave:

– s nepotpunom dokumentacijom,

– zaprimljene iza navedenog roka u točki V.

X

Temeljem sklopljenog Ugovora o godišnjem financiranju rada Poduzetničkog inkubatora Vela Luka zaprimljene prijave obrađuje trgovačko društvo Poduzetnički inkubator Vela Luka d.o.o. za razvoj poduzetništva i posredničke usluge (u daljnjem tekstu: Poduzetnički inkubator) na čiji prijedlog Načelnica donosi Odluku o dodjeli potpore. Odluka o dodjeli potpore biti će objavljena na službenoj web stranici Općine.

Poduzetnički inkubator vrši administrativnu i računsku provjeru zaprimljenih zahtjeva. U svrhu ostvarivanja prava na potporu, podnositelj zahtjeva je dužan dokazati usklađenost zahtjeva s pravilima Javnog poziva dostavom svih potrebnih dokumenata. Poduzetnički inkubator će koristiti sve raspoložive javne resurse i službe kako bi utvrdilo usklađenost zahtjeva te ukoliko to nije drugačije moguće zatražiti će pojašnjenja i/ili nadopune od podnositelja zahtjeva. 

Ukoliko se utvrdi nepravilnost, sumnja u umjetno stvorene uvjete, ili sumnja u valjanost i/ili istinitost podataka podneseni zahtjev biti će odbačen.

XI

O rezultatima izbora svi korisnici će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku, a isplate će se obaviti do kraja godine na žiro-račun korisnika.

XII

Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je nadzoru Općine Vela Luka. Ukoliko se prilikom provođenja nadzora utvrdi neistinitost dostavljene dokumentacije i nenamjensko   trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti na žiro račun Općine Vela Luka u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o tome, te isti neće imati pravo na dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Vela Luka u narednih 5 godina. 

Načelnica

Katarina Gugić, bacc.oec.

Dokumenti

javni poziv – zapuštene poljoprivredne površine

1.42 MB

OBRAZAC_za_potporu_zapuštenih_poljop_površina_ NOVI

32 KB

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA ISTIH TROSKOVA krcenje 2024

29.5 KB

Izjava o koristenju potpore male vrijednosti 2024

15.77 KB

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

DV RADOST: Natječaj za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČICE - 1 izvršitelj/ica

Na temelju Članka 50. točka 4. Statuta Dječjeg vrtića “RADOST” Vela Luka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na svojoj 41. sjednici održanoj dana  25. ožujka 2024. godine raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČICE  – 1 izvršitelj/ica na pola radnog vremena do […]